Algemene Voorwaarden van Babypraktijk Klein Geluk.

Babypraktijk Klein Geluk is gevestigd te Roosendaal en staat ingeschreven in het Handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 86035037.

 

Toepasselijkheid.

 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding of cursus van Babypraktijk Klein Geluk.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende  bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 3. Babypraktijk Klein Geluk kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen wijzigen en aanvullen. Babypraktijk Klein Geluk zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar cliënt ter hand stellen dan wel op de website publiceren.
 4. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Afspraak boeken.

 1. Dit kan via de website, e-mail, telefonisch, Instagram/facebook of persoonlijk. Afspraken gemaakt met babypraktijk Klein geluk zijn bindend.
 2. Babypraktijk Klein Geluk dient tijdens de aanmelding te worden geïnformeerd over de lichamelijke en/of psychische aandoeningen van de baby, voor zover deze bekend zijn en van invloed/ belang kunnen zijn voor de babymassage. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan babypraktijk Klein geluk verstrekt, zodat babypraktijk Klein geluk de cursus/behandeling zo verantwoordelijk en veilig kan voeren.
 3. Babypraktijk Klein Geluk behoudt zich het recht een aanvraag voor een babymassage te weigeren.

 

Uitvoering van de cursus/ behandeling.

 1. Babypraktijk Klein Geluk voert de cursus/behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Babypraktijk Klein Geluk onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van babymassage en jaren 
 3. werkervaring in de zorgsector als kraamverzorgende en pedagogisch medewerker.

 

Annuleren.

 1. Annuleren dient via e-mail, schriftelijk, telefonisch of persoonlijk door cliënt of een gemachtigde te geschieden.
 2. In geval van ziekte/overmacht van de cursus gevende zal van Babypraktijk Klein Geluk  een vervangende afspraak aanbieden per vervallen afspraak.
 3. Babypraktijk Klein Geluk brengt in geval van ziekte/overmacht de cliënt, zo spoedig mogelijk, telefonisch of per e-mail op de hoogte dat de afspraak niet door kan gaan.
 4. De cliënt brengt in geval van ziekte/overmacht babypraktijk Klein Geluk, zo spoedig mogelijk telefonisch, of per e-mail op de hoogte als een afspraak niet door kan gaan.
 5. Babypraktijk Klein Geluk is bevoegd de cursus/behandeling tussentijds te beëindigen indien het gedrag van de cliënt van dien aard is dat hij de belangen van de baby(‘s) en/of belangen van babypraktijk Klein Geluk schaadt. In dit geval wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht en wordt er geen restitutie verleend.

 

Aansprakelijkheid.

 1. Deelname geschiedt op eigen risico. Babypraktijk Klein Geluk is niet aansprakelijk voor beschadigingen en/of diefstal van persoonlijke bezittingen of enig letsel, bij de baby(‘s)/cliënt of enig ander persoon, dat het gevolg is van het uitvoeren van oefeningen en/of behandelingen tijdens en/of na de massage door cliënt.
 2. Babypraktijk Klein geluk is niet aansprakelijk voor de schade voortvloeiende uit onjuiste informatie die door de cliënt is verstrekt.

 

Prijzen en betaling.

 1. Alle prijzen die babypraktijk Klein geluk hanteert zijn in euro’s en inclusief BTW en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.
 2. Alle benodigde kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Babypraktijk Klein geluk is vrij in de keuze van haar producten.
 3. Babypraktijk Klein Geluk behoudt zich het recht voor om haar prijzen op haar website, social media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Babypraktijk Klein Geluk vermeld prijswijzingen 30 dagen voor de ingangsdatum.
 4. Aanbiedingen  van cursus/ behandeling zijn geldig in de aangegeven periode op de website of social media.
 5. Cliënt dient voorafgaande van de eerste cursusdag/behandeling de betaling per pin of contant te voldoen.
 6. Als Babypraktijk Klein Geluk aan huis de cursus/behandeling verzorgt, zijn de reiskosten buiten Roosendaal in overleg met Babypraktijk Klein Geluk en de cliënt.

 

Cadeaubonnen.

 1. Cadeaubonnen zijn geldig voor elke gewenste cursus van babypraktijk Klein Geluk.  Deze zijn geldig vanaf 6 weken na de uitgerekende datum tot de (kruipleeftijd) 9 maanden. Op de cadeaubon wordt datum van uitgifte vermeld en staan op naam van ontvanger.

 

Klachten.

 1. Het verdiend een sterke aanbeveling tekortkomingen, na het ontdekken of het kunnen ontdekken daarvan, per ommegaande schriftelijk dan wel digitaal bij babypraktijk Klein Geluk, uiterlijk 2 weken na de gebeurtenis in te dienen.
 2. Babymassagepraktijk Klein Geluk dient klachten afdoende te onderzoeken . Babypraktijk Klein Geluk zal eventuele tekortkomingen indien mogelijk binnen een redelijk korte termijn herstellen, tenzij zulks verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat zal worden voorgelegd aan een onafhankelijke en onpartijdige derde.

 

Privacy.

 1. Alle door een cliënt verstrekte informatie zal door babypraktijk Klein Geluk vertrouwelijk worden behandeld.